Regulamin klubu

 1. Godnie i z szacunkiem reprezentować Klub podczas zajęć jak i w życiu codziennym.
 2. Szanować instruktora jego asystentów jak i wszystkich uczestników zajęć.
 3. W miarę swoich możliwości wspierać Klub, dbając o jego rozwój.
 4. Na zajęcia przychodzimy punktualnie.
 5. Na sali wymagany jest strój treningowy w zależności od sekcji, trenujemy na boso. Pamiętamy o schludnym i czystym wyglądzie.
 6. Przed wejściem na salę jak i podczas zajęć oraz po zakończeniu i wyjściu z sali należy oddać szacunek i przestrzegać ceremonii i etykiety zajęć.
 7. Podczas zajęć należy zdjąć zegarki, kolczyki i wisiorki oraz inną biżuterię w celu uniknięcia zerwania i dla własnego bezpieczeństwa.
 8. Wszelkie dolegliwości i kontuzje zgłaszamy przed treningiem a przypadku zaistniałej niepokojącej sytuacji w trakcie zajęć natychmiast to zgłaszamy instruktorowi prowadzącemu.
 9. W trakcie zajęć przestrzegamy poleceń instruktora prowadzącego oraz zachowujemy się w sposób nieutrudniający prowadzenie zajęć.
 10. Na sali mogą przebywać tylko osoby biorące czynny udział w zajęciach.
 11. Podczas zajęć jak i po zakończeniu dbamy o porządek na sali jak i w szatniach. Za rzeczy pozostawione na sali gimnastycznej oraz w szatniach Klub i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 12. Składki miesięczne należy wpłacać do 10-ego za dany miesiąc treningowy od września do czerwca na konto Klubu:
  Bank Pekao S.A. 92 1240 4357 1111 0010 5158 1162.
 13. W tytule wpłaty obowiązkowo należy podać następujące informacje: „składka członkowska za (imię i nazwisko osoby, za którą opłacana jest składka) za miesiąc (wrzesień-czerwiec)”.
 14. Wysokość składki jest stała niezależnie od ilości treningów w miesiącu.
 15. W przypadku nie uregulowania płatności oraz nie dostarczenia wymaganych dokumentów dana osoba nie będzie mogła brać udziału w zajęciach, chyba, że zostanie to wcześniej ustalone z Zarządem Klubu.
 16. Osoby niepełnoletnie musza dostarczyć zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo dziecka w zajęciach.
 17. Uczestnicy zajęć ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.