O KLUBIE - STATUT KLUBU


Statut Stowarzyszenia p.n.
KLUB  SZTUK WALKI  SHOGUN  ŻORY


Rozdział I - Nazwa,  teren działania , siedziba ,charakter prawny


§1

Stowarzyszenie nosi nazwę ,,KLUB  SZTUK WALKI  SHOGUN  ŻORY"  zwane dalej Klubem nosi skrót: KSW SHOGUN ŻORY.

§2

 1. Klub działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Klub może także, dla właściwego realizowania swoich celów, prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą Klubu jest miasto Żory.

§3

Klub jest zawiązany na czas nieograniczony.

§4

 1. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej, posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Żory.
 2. Klub działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lipiec 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz.U.Nr 34, poz.181z późn. zm.), ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. nr 20, poz. 104 z późn. Zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§5

Klub może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji i związków sportowych.
§6

Klub może posiadać własne barwy, znaki i odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci, zgodnie z właściwymi przepisami.

Rozdział II - Cel i środki działania.

§7

Celem Klubu jest:
 1. organizowanie i propagowanie sportu w zakładach pracy, szkołach, instytucjach położonych na terenie działania Klubu oraz wśród młodzieży i mieszkańców tego terenu;
 2. podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, upowszechnianie idei zdrowego stylu życia w tym w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz krzewienie wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie;
 3. krzewienie kultury fizycznej w środowiskach zagrożonych patologią społeczną;
 4. planowanie i organizowanie życia sportowego członków Klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe;
 5. uczestniczenie w imprezach sportowych;
 6. organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej członków Klubu;
 7. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
 8. realizacja zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży;
 9. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Klubu;
 10. promocja miasta Żory.

§8

1. Cele, o których mowa w § 7, Klub realizuje poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
2. W zakres działalności nieodpłatnej Klub:
   1. organizuje zajęcia sportowe i rekreacyjne, treningi, obozy kondycyjne oraz wyjazdy    na imprezy sportowe i kulturalne;
   2. organizuje imprezy sportowe, pokazy, a także bierze udział w imprezach    organizowanych przez powołane do tego organizacje;
   3. propaguje wśród społeczeństwa wychowanie fizyczne i sport;
   4. prowadzi pracę wychowawczą wśród swoich członków i w tym zakresie współpracuje
   z organizacjami młodzieżowymi;
   5. współpracuje ze szkołami i placówkami oświatowymi, z władzami sportowymi,    państwowymi i samorządowymi w zakresie kształtowania i rozwoju kultury fizycznej;
   6. w razie potrzeby wydaje materiały szkoleniowe, biuletyny informacyjne oraz inne    materiały propagandowe na temat sportu;
   7. propaguje, organizuje i stwarza odpowiednie warunki dla krzewienia kultury    fizycznej, wśród członków Klubu oraz społeczności lokalnej poprzez objecie zajęciami    sportowymi jak największej liczby członków, w szczególności dzieci i młodzieży, oraz    stwarzanie wśród nich atmosfery koleżeństwa i współdziałania;
   8. podnosi poziom sportowy zawodników oraz wszechstronne przygotowanie ich do    osiągania jak najlepszych wyników sportowych;
   9. podejmuje inne środki i przedsięwzięcia oraz pozyskuje środki finansowe konieczne    do realizacji postawionych statutowych celów.
3. W zakres działalności odpłatnej, w przypadku posiadania niewystarczającej ilości środków statutowych przeznaczonych na pokrycie kosztów działań Klubu, wchodzi:
   1. 93.12.Z. Działalność klubów sportowych;
   2. 93.13.Z. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
   3. 93.11.Z. Działalność obiektów sportowych;
   4. 93.19.Z. Pozostała działalność związana ze sportem;
   5. 85.51.Z. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
   6. 77.21.Z. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
   7. 47.99.Z. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami    i targowiskami.

§9

 1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy wolontariuszy.
 2. Do realizacji swoich celów może zatrudniać pracowników. 

Rozdział III - Członkowie Klubu - prawa i obowiązki.


§10

Członkowie Klubu dzieli się na:
a) zwyczajnych
b) honorowych
c) wspierających

§11

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:
a) wniesie do Zarządu Klubu pisemną deklarację,
b) uiści wpisowe w wysokości ustalonej przez Klub,
c) zostanie przyjęty przez Zarząd Klubu.
2. Członkowie Klubu nie mający pełnej zdolności do czynności prawnych nie posiadają praw wyborczych do Statutowych Organów Klubu i prawa do udziału w głosowaniu nad uchwałami oraz nie mogą występować w charakterze członków założycieli Klubu.
3. Osoby niepełnoletnie mogą zrzeszać się w Klubie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i pełnoletnia osoba fizyczna, która zadeklaruje pomoc finansową lub inny rodzaj wspierania Klubu i zostanie przyjęta przez Zarząd. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Klubie za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela
5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Klubu.

§12

1. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym,
b) uczestniczyć w zebraniach Klubu i jego sekcjach,
c) poddawać ocenie działalność Klubu i jego władz, a także wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Klubu,
d) korzystać z urządzeń Klubu i jego sprzętu w granicach obowiązujących regulaminów
i uchwał Zarządu,
e) reprezentować barwy Klubu w imprezach sportowych.

§13

Do obowiązków członków zwyczajnych Klubu należy w szczególności:
a) branie udziały w pracach Klubu,
b) przestrzeganie postanowień Statutu Klubu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
c) regularne opłacanie składek członkowskich,
d) ochrona własności Klubu i walka z przejawami marnotrawstwa,
e) godne reprezentowanie barw Klubu.

§14

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która położyła zasługi dla rozwoju Klubu.
 2. Godność członka honorowego może nadać Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
 5. Pozbawienie członkowstwa honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania na wniosek Zarządu Klubu.

§15

Członkowie wspierający mają prawo do:
a) korzystania z urządzeń Klubu w granicach regulaminów oraz uchwał Zarządu
b) korzystania ze  wszystkich ulg i ułatwień przyznawanych przez Zarząd
c) udział w podejmowaniu uchwał z wyjątkiem prawa wyborczego 

§16

Członkowstwo Klubu ustaje na skutek:
a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu na 1 m-c naprzód,
b) wykluczenia z Klubu uchwalą Zarządu, które może nastąpić w przypadku:
- nieprzestrzegania Statutu Klubu lub inny czyn godzący w cele Klubu
- niepłacenia składek członkowskich przez okres kolejnych 3 miesięcy,
c) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego,
d) od prawomocnej uchwały w przedmiocie wykluczenia z Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania,

Rozdział IV - Władze Klubu.


§17

Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie
b) Zarząd Klubu
c) Komisja Rewizyjna
Kadencja władz trwa 4 lata.

§18

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu. Członkowie Klubu biorą udział w Walnym Zebraniu bezpośrednio.
 2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu zawiadamiając o terminie miejscu i planowanym porządku co najmniej 10 dni przez zebraniem.
 3. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie jest prawomocne i zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę członków biorących udział w tym Zebraniu, o ile drugi termin został podany w informacji o zwołaniu Walnego Zebrania. Drugi termin rozpoczęcia zgromadzenia nie powinien następować wcześniej niż po upływie pół godziny, licząc od pierwotnego terminu rozpoczęcia obrad.

§19

Walne Zebranie mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
W Walnym Zebraniu udział biorą :
1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi
2. z głosem doradczym - członkowie wspierający.

§20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) wybór władz Klubu,
b) ocena pracy władz Klubu i udzielenia im absolutorium,
c) uchwalenie zmian w statucie Klubu,
d) uchwalanie planów działalności Klubu i wytycznych do pracy Zarządu,
e) uchwalanie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej i Zarządu,
f) podejmowanie uchwał o likwidacji Klubu,
g) nadawanie tytułu honorowego członka Klubu,
h) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o nałożonych karach i innych sprawach wniesionych przez władze Klubu,
i) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Klubu i podejmowanie uchwał co do sposobu ich załatwiania.
§21

Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów za wyjątkiem uchwał w sprawach:
1. Nadania lub pozbawienia godności członka honorowego,
2. Zmiany Statutu,
3. Likwidacji Klubu,
które wymagają większości 2/3 liczby członków obecnych na zebraniu.

§22

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:
a) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
b) na pisemne żądanie przynajmniej 1/3 liczby członków,
Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy dla których załatwienia zostało ono powołane.
Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

§23

Zarząd Klubu jest najwyższą władzą wykonawczą Klubu i składa się z 3 osób: Prezesa
i dwóch członków. Kompetencje Prezesa określa Zarząd w drodze własnej uchwały.

§24

Zarząd Klubu pracuje w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

§25

1. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
a) kierowanie pracami Klubu,
b) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) realizacja planu działania uchwalonego przez Walne Zebranie,
d) zarządzanie majątkiem Klubu oraz ponoszenie odpowiedzialności za gospodarkę finansową, uchwalanie i zatwierdzanie bilansów,
e) uchwalenie okresowych planów działalności,
f) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
g) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Klubu do innych stowarzyszeń sportowych,
h) przyjmowanie i skreślanie członków Klubu,
i) zwoływanie Walnych Zebrań,
j) powoływanie sekcji sportowych i nadzorowanie ich działalności,
k) wykonywanie czynności nie wymienionych, a zastrzeżonych do kompetencji innych organów Klubu ustalanie składek członkowskich i wpisowego.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na 6 miesiące. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
3. W posiedzeniu Zarządu bierze udział przedstawiciel Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

§26

Za szczególne osiągnięcia sportowe, za ofiarną pracę dla Klubu Zarząd Klubu ma prawo przyznać członkom następujące wyróżnienia:
a) pochwała,
b) dyplom,
c) nagroda.

§27

W przypadku rezygnacji poszczególnych członków Zarządu przysługuje prawo dokooptowania w skład Zarządu nowych członków w ilości nie przekraczającej 1/3 liczby członków Zarządu.

§28

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych statutowych organów Klubu.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej biorą udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;


§29

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo - finansowej,
b) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu wniosków o przedmiocie absolutorium wobec ustępującego Zarządu,
c) kontrola opłacania składek członkowskich oraz wpisowych,
d) inicjowanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
e) kontrola działalności sekcji sportowych.

Rozdział V - Sekcje sportowe Klubu.

§30

Sekcje są wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Klubu tworzonymi przez Zarząd grupującymi członków według dyscyplin sportowych i wieku.

Rozdział VI - Majątek, fundusze i rachunkowość Klubu.

§31

Na majątek Klubu składają się:
a) wpisowe oraz składki członkowskie,
b) dotacje, subwencje, darowizny,

§32

Klub prowadzi rachunkowość wg obowiązujących przepisów. Formy i tryb prowadzenia rachunkowości określa Zarząd Klubu.

§33

   1. Klub może prowadzić odpłatną działalność statutową według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
   2. Majątek Klubu może być użyty wyłącznie na cele statutowe Klubu. Nie może być przeznaczony do podziału między członków Klubu.
   3. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Klubu.

§34

 1. Zobowiązania majątkowe w imieniu Klubu podpisują dwie osoby tj. Prezes i jeden z dwóch członków Zarządu.
 2. Wszelkie pisma i dokumenty podpisuje Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.
 3. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
 4. Zabrania się przekazywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 5. Zabrania się wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu.
 6. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VII - Postanowienia końcowe.

§35

 1. Uchwałę w sprawie zmiany lub likwidacji Klubu podejmie Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy upoważnionych do głosowania.
 2. Zmiana statutu lub rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy ustawy Walnego Zebrania podjętej większością co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionyh do głosowania
 3. W razie rozwiązania Klubu Walne Zebranie powołuje uchwałą komisję likwidacyjną, określa sposób likwidacji Klubu oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie majątku.
 4. W razie braku uchwały o przeznaczeniu majątku postanowienie w tym zakresie należy do właściwego organu rejestrowego.
§36

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

   design: Grzegorz Kudyk