O KLUBIE - WSPÓŁPRACA


Zwracamy się do lokalnych instytucji, firm i osób prywatnych o podjecie współpracy i udzielenie wsparcia naszemu Klubowi poprzez:

  • zakup sprzętu sportowego;
  • pomoc w organizowaniu imprez i zawodów sportowych;
  • darowizne na działalność statutową.

Osoby fizyczne mogą pomniejszyć swój podatek odliczając od podstawy opodatkowania PIT darowizny w kwocie nie przekraczającej 6 % dochodu uzyskanego w danym roku, zaś osoby prawne (firmy i instytucje) do 10 %. Warunkiem jest przeznaczenie darowizny na cele zawierające się w sferze zadań publicznych m.in. na działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu jaką prowadzi nasz Klub. Należy pamiętać, że wysokość darowizny powinna być  udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy Klubu, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu (art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 18 ust. 1 i 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Proponujemy dokładne sprecyzowanie konkretnego celu wsparcia poprzez podanie celu:
,,Darowizna na upowszechnianie sportu - Klub Sztuk Walki Shogun Żory".

Gwarantujemy, że  pełna kwota zostanie przez nas wykorzystana zgodnie z wolą darczyńcy.

Wsparcia udzielają nam:
 

  • UM ŻORY 
  • MOSIR ŻORY
  • ŻCOP  

   design: Grzegorz Kudyk