Sponsorzy i darczyńcy

Zwracamy się do lokalnych instytucji, firm i osób prywatnych o podjęcie współpracy i udzielenie wsparcia naszemu Klubowi poprzez:

  • zakup sprzętu sportowego
  • pomoc w organizowaniu imprez i zawodów sportowych
  • darowiznę na działalność statutową

Osoby fizyczne mogą pomniejszyć swój podatek odliczając od podstawy opodatkowania PIT darowizny w kwocie nie przekraczającej 6 % dochodu uzyskanego w danym roku, zaś osoby prawne (firmy i instytucje) do 10 %. Warunkiem jest przeznaczenie darowizny na cele zawierające się w sferze zadań publicznych m.in. na działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu jaką prowadzi nasz Klub. Należy pamiętać, że wysokość darowizny powinna być  udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy Klubu, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu (art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 18 ust. 1 i 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Proponujemy dokładne sprecyzowanie konkretnego celu wsparcia poprzez podanie celu:

,,Darowizna na upowszechnianie sportu – Klub Sztuk Walki Shogun Żory”.

Gwarantujemy, że  pełna kwota zostanie przez nas wykorzystana zgodnie z wolą darczyńcy.

Klub i zawodników wspierają:

– Ministerstwo Sportu i Turystyki

– Gmina Miejska Żory

– Gmina Suszec

– Mosir Żory

– ŻCOP